Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: veteranklublitomysl@email.cz

Testování silničních a historických vozidel

Veterán klub Litomyšl zajišťuje na základě svých pravomocí testování silničních a historických vozidel.

 

Od 1.6.2017 platí novela zákona 56/2001 Sb.

 

1. Testování silničních vozidel - testování na historickou původnost, klubové testování

 • Odborné zdokumentování vozidla
 • Podklad k Žádosti o uznání testování silničního vozidla pro odpuštění ekodaně při přepisu vozidla
 • Podklad k zápisu testování silničního vozidla do Registru silničních vozidel a do Technického průkazu vozidla pro úlevy při Měření emisí a Státní technické kontrole vozidla
 • Lze použít k jednání s pojišťovnou při sjednávání 1/12 výše povinného ručení
 • Výjimka ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón v ČR
 • Při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví

Podmínky:

 • Vozidlo staré 30 a více let (počítáno od data první registrace vozidla), jehož typ se již nevyrábí
 • Kompletnost vozidla, zachování nositelů identity
 • Vozidlo bez rozsáhlých úprav
 • Přistaveno očištěné vozidlo
 • Předloženy potřebné doklady (TP, OTP / ORV, doklad o nabytí, doložení roku výroby, odborná literatura, dobová fotodokumentace, předepsané fotografie,....)
 • Znalost původu a historie vozidla

Omezení v provozu:

 • Zákaz podnikání (nelze použít k výdělečné činnosti; registrace na firmu - na IČO možná je)
 • Zákaz každodenního používání

 

Příklad postupu při testování vozidla na historickou původnost pro odpuštění ekologického poplatku při přepisu vozidla:

 1. Zakoupit vozidlo a sepsat kupní smlouvu
 2. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01. Nebo zažádat o testování přes informační systém na: www.testovanihv.cz
 3. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas - termíny jsou zveřejněny v kalendáři akcí na našem webu, běžně Střední zahradnická a technická škola, ulice T.G.Masaryka, Litomyšl, kde proběhne testování na historickou původnost, zaplacení poplatku za testování
 4. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla (do cca 5 dnů)
 5. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo
 6. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, zaplatit správní poplatek
 7. Evidenční kontrola - pozor, platnost EK je 30 dní. EK je i součástí plné (pravidelné) technické kontroly, kterou je třeba provézt pro ukončení vyřazení vozidla z provozu
 8. Zažádání o přepis vozidla na libovolném městském úřadě s rozšířenou působností  - s přítomností obou vlastníků nebo s ověřenou plnou mocí od jednoho z nich (vyplněná Žádost o změnu vlastníka či provozovatele, zelená karta, Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, TP, ORV, protokol z EK nebo STK, Kupní smlouva, správní poplatek). Pozor: mezi datumem prodeje na kupní smlouvě a provedením převodu vozidla nesmí být více jak 10 pracovních dní, jinak hrozí původnímu i novému majiteli pokuta až 60 tisíc korun.
 9. Pro udržení statutu Historické vozidlo slouží pravidelné prodlužování testování. Při neprodloužení platnosti testování se stává neplatnou i pojistná smlouva sjednaná na HV na základě platného testování HV - vozidlo není pojištěno vůbec.

 

Příklad postupu při testování vozidla na historickou původnost bez přepisu vozidla, pro zápis platného testování na historickou původnost do Technického průkazu vozidla:

 1. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01. Nebo zažádat o testování přes informační systém na: www.testovanihv.cz
 2. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas - termíny jsou zveřejněny v kalendáři akcí na našem webu, běžně Střední zahradnická a technická škola, ulice T.G.Masaryka, Litomyšl, kde proběhne testování na historickou původnost, zaplacení poplatku za testování
 3. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla a vystavení Osvědčení o klubové testaci historického vozidla (do cca 5 dní).
 4. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo - oprava stávající smlouvy
 5. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o zápis testování silničního vozidla na historickou původnost do TP, zaplatit správní poplatek
 6. Při návštěvě pravidelné STK a ME bude s platným zápisem historické původnosti v TP nebo s Dokladem o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, či jen s platnou Žádostí o testování historického vozidla možné požadovat definované úlevy v úkonech kontroly vozidla.
 7. Platnost zápisu historické původnosti v TP je dána platností testování vozidla. Pro prodloužení zápisu v TP je nutné prodloužení testování vozidla klubovou testovací komisí.
 8. Při neprodloužení platnosti testování se stává neplatnou i pojistná smlouva sjednaná na HV  - vozidlo není pojištěno vůbec.

 

2. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel, krajské testování

 • Zařazení vozidel do registru historických vozidel, vydání Průkazu historického vozidla, Osvědčení o registraci vozidla a Zvláštní registrační značky pro historické vozidlo
 • Od 1.1.2021 výjimka z placení na zpoplatněných pozemních komunikacích

Podmínky:

 • Doklad o neexistenci jiné registrace vozidla (v Registru silničních vozidel nebo v Registru historických a sportovních vozidel) nebo převod vozidla z Registru silničních vozidel
 • Výborný technický stav, plná funkčnost vozidla
 • Vozidlo bez rozsáhlých úprav; případné úpravy v době používání řádně doloženy (zápis v původním TP)
 • Přistaveno očištěné vozidlo
 • Platné testování na historickou původnost
 • Předloženy potřebné doklady (původní TP, OTP / ORV, protokol o předchozím testování, doklad o nabytí, doložení roku výroby, odborná literatura, dobová fotodokumentace, předepsané fotografie, ...)

Omezení v provozu:

 • Zákaz podnikání (nelze použít k výdělečné činnosti; registrace na firmu - na IČO možná je)
 • Zákaz každodenního používání

 

Příklad postupu při testování vozidla pro zařazení do registru historických vozidel:

 1. Zakoupit vozidlo a sepsat kupní smlouvu
 2. Prověřit neexistenci registrace v jiném registru a nebo zajistit odhlášení původního majitele z Registru historických a sportovních vozidel.
 3. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01. Nebo zažádat o testování přes informační systém na: www.testovanihv.cz
 4. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas - termíny jsou zveřejněny v kalendáři akcí na našem webu, běžně Střední zahradnická a technická škola, ulice T.G.Masaryka, Litomyšl, kde proběhne testování na historickou původnost, zaplacení poplatku za testování
 5. Návštěva krajské testovací komise s vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí. V případě více vozidel čekajících na testování v krajské úrovni bude Krajská testovací komise pozvána klubem a vozidla budou otestována zároveň v den testování na historickou původnost v předem zveřejněných termínech v odborné dílně. V případě mimořádného termínu navštívit autoservis či STK a nechat si vyplnit Protokol o technické prohlídce HV; v případě vozidla mladšího roku výroby 1960 a vozidla s kapalinovými brzdami doplnit prohlídku i o zkoušku na brzdové zkušebně a přiložit protokol ze zkoušky brzd. V řádném termínu toto zajišťuje Krajská testovací komise přímo při prováděném testování.
 6. Předání dokumentů od Krajské testovací komise majitelem vozidla komisi klubové a dokončení procesu testování.
 7. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla (do cca 14 dní).
 8. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo na VIN
 9. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o registraci historického vozidla a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o registraci historického vozidla, vydání Průkazu historického vozidla, Osvědčení o registraci vozidla a Zvláštní registrační značky, zaplacení správního poplatku.
 10. Nahlášení registrační značky a čísla Průkazu historického vozidla na pojišťovně, dokončení pojistění historického vozidla.
 11. Pravidelné prodloužení testování

 

Pravidelné prodloužení testování

Vlastník historického vozidla pravidelně přistavuje vozidlo k prodloužení platnosti testování v předem definovaný termín testovací komise a to do termínu platnosti posledního testování. K prodloužení testování je nutné se předem objednat na testace@veteranklublitomysl.cz. Vlastník vozidla předkládá Žádost o provedení testování historického vozidla, kterou obdržel při prvním testování, Průkaz historického vozidla, který předseda testovací komise opatří razítkem příslušné testovací komise a datem platnosti testování v případě kladného výsledku testování historického vozidla registrovaného v Registru historických a sportovních vozidel. Zároveň pokladník vybere příspěvek za pravidelné prodloužení testování.

 

Ceny testování

 1. Příspěvky za testování se řídí platnou Ekonomickou směrnici FKHV ČR.
 2. Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o výši příspěvku předtím, než testovací komise zahájí testování. Výše příspěvku je vždy určena v platné ekonomické směrnici.
 3. Náklady za testování žadatel zaplatí i v případě, že jeho vinou vozidlo testováním neprošlo.

 

Zvláštní případy vozidel a jejich testování

 • Traktory a zemědělské stroje lze otestovat pro registraci do registru HV v případě, že jim v minulosti byla nebo v současnosti je schválena spolehlivost k provozu na pozemních komunikacích a přidělována RZ. Takto otestované zemědělské vozidlo však má svá omezení. Již nikdy nebude moci být užito ke své každodenní pracovní činnosti (orba, práce v ZD apod.). ZRZ HV slouží pouze k přemísťování po pozemních komunikacích za účelem vystavování na srazech, výstavách, veletrzích či předváděcích nevýdělečných akcích.
 • Pojízdné pracovní stroje, kterým nikdy v minulosti ani v současnosti nebyla schválena spolehlivost k provozu na pozemních komunikacích a přidělena RZ, nebyl jim přidělen žádný registrační doklad a nebo byl přidělen pouze zvláštní technický průkaz, nemohou být testována pro registraci do registru HV. Mohou být pouze testována na historickou původnost.
 • Sportovní stroje vybavené ochranným rámem, mající zvláštní konstrukci, nebo sportovní vozidla, která nebyla dříve schválena pro provoz po pozemních komunikacích nemohou být testována žádným stupněm testování.
 • Vozíky, návěsy, přívěsy jsou vozidla, která jsou definována jako přípojná, testování se provádí pouze v sestavě s historickým vozidlem odpovídající věkové kategorii vozidla přípojného.
 • Nově postavená vozidla (kopie) netestujeme!

 

Formuláře ke stažení