Veterán klub Litomyšl
CZ EN
Veterán klub Litomyšl, z.s.
Vodní valy 1189
Litomyšl 570 01

IČO: 01390317
E-mail: info@veteranklublitomysl.cz

Testování silničních a historických vozidel

Veterán klub Litomyšl zajišťuje na základě svých pravomocí testování silničních a historických vozidel.

 

Od 1.6.2017 platí novela zákona 56/2001 Sb.

 

1. Testování silničních vozidel - testování na historickou původnost, klubové testování

 • Odborné zdokumentování vozidla
 • Podklad k Žádosti o uznání testování silničního vozidla pro odpuštění ekodaně při přepisu vozidla
 • Podklad k zápisu testování silničního vozidla do Registru silničních vozidel a do Technického průkazu vozidla pro úlevy při Měření emisí a Státní technické kontrole vozidla
 • Lze použít k jednání s pojišťovnou při sjednávání 1/12 výše povinného ručení
 • Výjimka ze zákazu vjezdu vozidel do vyznačených nízkoemisních zón v ČR
 • Při případné škodní události je na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo historické, které je součástí našeho technického a kulturního dědictví
 • Žádost o vydání Osvědčení o klubové testaci historického vozidla

Podmínky:

 • Vozidlo staré 30 a více let (počítáno od data první registrace vozidla), jehož typ se již nevyrábí
 • Platná STK a nebo vyřazení z provozu (depozit) u vozidla registrovaného v CRV
 • Kompletnost vozidla, zachování nositelů identity
 • Vozidlo bez rozsáhlých úprav
 • Přistaveno očištěné vozidlo
 • Předloženy potřebné doklady (TP, OTP / ORV, doklad o nabytí, doložení roku výroby, protokol z poslední platné STK, odborná literatura, dobová fotodokumentace, předepsané fotografie,....)
 • Znalost původu a historie vozidla

Omezení v provozu:

 • Zákaz podnikání (nelze použít k výdělečné činnosti; registrace na firmu - na IČO možná je)
 • Zákaz každodenního používání

 

Příklad postupu při testování vozidla na historickou původnost pro odpuštění ekologického poplatku při přepisu vozidla:

 1. Zakoupit vozidlo a sepsat kupní smlouvu
 2. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01
 3. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas, běžně Lorenz Servis, Moravská ulice, Litomyšl, kde proběhne testace na historickou původnost, zaplacení poplatku za testaci
 4. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla (do cca 5 dnů)
 5. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo
 6. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, zaplatit správní poplatek
 7. Evidenční kontrola - pozor, platnost EK je 14 30 dní. EK je i součástí plné (pravidelné) technické kontroly, kterou je třeba provézt pro ukončení vyřazení vozidla z provozu
 8. Zažádání o přepis vozidla na místně příslušném libovolném městském úřadě s rozšířenou působností odbor dopravy, registr vozidel v místě bydliště původního majitele - s přítomností obou vlastníků nebo s ověřenou plnou mocí od jednoho z nich (vyplněná Žádost o změnu vlastníka či provozovatele, zelená karta, Potvrzení o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost, TP, ORV, protokol z EK nebo STK, Kupní smlouva, správní poplatek)
 9. Pro udržení statutu Historické vozidlo slouží pravidelné prodlužování testování, vystavení Osvědčení o klubové testaci historického vozidla. Při neprodloužení platnosti testování se stává neplatnou i pojistná smlouva sjednaná na HV na základě testace HV - vozidlo není pojištěno vůbec.

 

Příklad postupu při testování vozidla na historickou původnost bez přepisu vozidla, pro zápis platného testování na historickou původnost do Technického průkazu vozidla:

 1. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01
 2. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas, běžně Lorenz Servis, Moravská ulice, Litomyšl, kde proběhne testace na historickou původnost, zaplacení poplatku za testaci
 3. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla a vystavení Osvědčení o klubové testaci historického vozidla (do cca 5 dní).
 4. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo - oprava stávající smlouvy
 5. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o zápis změn údajů v registru silničních vozidel a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o zápis testování silničního vozidla na historickou původnost do TP, zaplatit správní poplatek
 6. Při návštěvě pravidelné STK a ME bude s platným zápisem historické původnosti v TP vozidla možné požadovat definované úlevy v úkonech kontroly vozidla.
 7. Platnost zápisu historické původnosti v TP je dána platností testování vozidla. Pro prodloužení zápisu v TP je nutné prodloužení testování vozidla klubovou testovací komisí.
 8. Při neprodloužení platnosti testování se stává neplatnou i pojistná smlouva sjednaná na HV  - vozidlo není pojištěno vůbec.

 

2. Testování historických vozidel pro zařazení do registru historických vozidel, krajské testování

 • Zařazení vozidel do registru historických vozidel, vydání PHV, ORV a ZRZ pro historické vozidlo

Podmínky:

 • Doklad o neexistenci jiné registrace vozidla (v CRV nebo v RHV) nebo přechod z CRV
 • Výborný technický stav, plná funkčnost vozidla
 • U vozidel mladších r.v. 1960 a vozidel s kapalinovými brzdami nutná zkouška brzd na brzdové zkušebně a předložen protokol ze zkoušky
 • Vozidlo bez rozsáhlých úprav; případné úpravy v době používání řádně doloženy (zápis v původním TP)
 • Přistaveno očištěné vozidlo
 • Platné testování na historickou původnost
 • Předloženy potřebné doklady (protokol o technické prohlídce historického vozidla, protokol z brzdové zkušebny, původní TP, OTP / ORV, protokol o předchozím testování, doklad o nabytí, doložení roku výroby, odborná literatura, dobová fotodokumentace, předepsané fotografie, ...)

Omezení v provozu:

 • Zákaz podnikání (nelze použít k výdělečné činnosti; registrace na firmu - na IČO možná je)
 • Zákaz každodenního používání

 

Příklad postupu při testování vozidla pro zařazení do registru historických vozidel:

 1. Zakoupit vozidlo a sepsat kupní smlouvu
 2. Zajistit odhlášení z CRV a nebo RHSV
 3. Poslat písemnou žádost o testování silničního vozidla elektronicky na: testace@veteranklublitomysl.cz nebo písemně nedoporučeně poštou na Veterán klub Litomyšl, z.s., Vodní valy 1189, Litomyšl, 570 01
 4. Navštívit autoservis či STK a nechat si vyplnit Protokol o technické prohlídce HV; v případě vozidla mladšího roku výroby 1960 a vozidla s kapalinovými brzdami doplnit prohlídku i o zkoušku na brzdové zkušebně a přiložit protokol ze zkoušky brzd
 5. Přistavit vozidlo a dokumenty na předem domluvené místo a ve stanovený čas, běžně Lorenz Servis, Moravská ulice, Litomyšl, kde proběhne testace na historickou původnost, zaplacení poplatku za testaci
 6. Návštěva krajské testovací komise s vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí. V případě více vozidel čekajících na testování v krajské úrovni bude Krajská testovací komise pozvána klubem a vozidla budou otestována zároveň v den testování na historickou původnost.
 7. Předání dokumentů od Krajské testovací komise majitelem vozidla komisi klubové a dokončení procesu testování.
 8. Předání hotových protokolů majiteli testovaného vozidla (do cca 14 dní).
 9. Sjednat povinné ručení na historické vozidlo na VIN
 10. S vyplněnou Žádostí o provedení testování historického vozidla klubovou testovací komisí, vyplněnou Žádostí o registraci historického vozidla a zelenou kartou navštívit místně příslušný krajský úřad - odbor dopravy, registr vozidel a zažádat o registraci historického vozidla, vydání PHV, ORV a ZRZ, zaplacení správního poplatku.
 11. Nahlášení RZ a čísla PHV na pojišťovně, dokončení pojistění HV.
 12. Pravidelné prodloužení testování

 

Pravidelné prodloužení testování

Vlastník historického vozidla pravidelně přistavuje vozidlo k prodloužení platnosti testování buď na výzvu Klubové či Krajské testovací komise a nebo do termínu platnosti posledního testování. K testování předkládá řádně vyplněné dokumenty; hlavičku dokumentu Protokol o roční pravidelné prohlídce HV, servisem vyplněný Protokol o technické prohlídce HV a v případě vozidla mladšího roku výroby 1960 a vozidla s kapalinovými brzdami doplněn o zkoušku na brzdové zkušebně; protokol ze zkoušky brzd je přílohou Protokolu o technické prohlídce HV (v případě silničního vozidla je Protokol o technické prohlídce zastoupen platnou STK), Žádost o provedení testování historického vozidla, kterou obdržel při prvním testování, Osvědčení o klubové testaci historického vozidla nebo Průkaz historického vozidla, který předseda testovací komise opatří razítkem příslušné testovací komise a datem platnosti testování v případě kladného výsledku testování. Zároveň pokladník vybere příspěvek za pravidelné prodloužení testování.

 

Ceny testování

 1. Příspěvky za testování se řídí Ekonomickou směrnici FKHV ČR č. E-001/2016, v platném znění.
 2. Vlastník vozidla žádající o testování vozidla má právo na informace o výši příspěvku předtím, než testovací komise zahájí testování. Výše příspěvku je vždy určena v platné ekonomické směrnici.
 3. Náklady za testování žadatel zaplatí i v případě, že jeho vinou vozidlo testováním neprošlo.

 

Zvláštní případy vozidel a jejich testování

 • Traktory a zemědělské stroje lze otestovat pro registraci do registru HV v případě, že jim v minulosti byla nebo v současnosti je schválena spolehlivost k provozu na pozemních komunikacích a přidělována RZ. Takto otestované zemědělské vozidlo však má svá omezení. Již nikdy nebude moci být užito ke své každodenní pracovní činnosti (orba, práce v ZD apod.). ZRZ HV slouží pouze k přemísťování po pozemních komunikacích za účelem vystavování na srazech, výstavách, veletrzích či předváděcích nevýdělečných akcích.
 • Pojízdné pracovní stroje, kterým nikdy v minulosti ani v současnosti nebyla schválena spolehlivost k provozu na pozemních komunikacích a přidělena RZ, nebyl jim přidělen žádný registrační doklad a nebo byl přidělen pouze zvláštní technický průkaz, nemohou být testována pro registraci do registru HV. Mohou být pouze testována na historickou původnost.
 • Sportovní stroje vybavené ochranným rámem, mající zvláštní konstrukci, nebo sportovní vozidla, která nebyla dříve schválena pro provoz po pozemních komunikacích nemohou být testována žádným stupněm testování.
 • Vozíky, návěsy, přívěsy jsou vozidla, která neodpovídají definici vozidla pro testování; jedním bodem definice je nutnost samočinného pohybu vozidla - tedy vlastní pohonný agregát.
 • Nově postavená vozidla (kopie) netestujeme!

 

Formuláře ke stažení